Terminal przeładunkowy w Sokółce os. Buchwałowo 2

Informacje na temat profilu działalności, środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania
w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Terminala przeładunkowego BARTER S.A.
oddział w Sokółce Oś. Buchwałowo nr 2.

 

 

1. Oznaczenie prowadzącego zakład.

 

Terminal przeładunkowy w Sokółce Oś. Buchwałowo nr 2, jest oddziałem BARTER S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowej 28, reprezentowanym przez Zarząd Spółki (KRS 000283787; dane kontaktowe umieszczone są na stronie internetowej http://www.bartergaz.pl).

 

2. Realizacja przepisów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

 

Prowadzona na terenie BARTER S.A. oddział w Sokółce działalność związana jest między innymi z magazynowaniem i dystrybucją gazu skroplonego propan, butan i ich mieszanin. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138), został on sklasyfikowany podobnie jak wszystkie inne zakłady, na terenie których występuje gaz propan-butan w ilości równej lub większej niż 200 t. do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (tzw. zakłady o dużym ryzyku).

 

Realizując zagadnienia wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska (J.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 519) zakład przedłożył wymagane dokumenty. Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku po uzyskaniu pozytywnego postanowienia Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, wydał Decyzję WZ.5586.14.2016.TF z dnia 29 czerwca. 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego „Raportu o bezpieczeństwie”. Ponadto przy opiniowaniu raportu o bezpieczeństwie oceniono również pozytywnie przedłożone zgłoszenie zakładu o dużym ryzyku oraz program zapobiegania awariom.

 

3. Opis działalności zakładu.

 

Zakład w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie ogranicza się tylko do obrotu w/w gazem, ale również zajmuje się sprzedażą i przeładunkiem nawozów mineralnych. Ponadto na terenie zakładu istnieje możliwość spedycji i składowania materiałów takich jak: węgiel, drewno, zrębka drzewna. Prowadzona jest również działalność usługowa związana z transportem, konfekcjonowaniem i dystrybucją węgla. Składowany asortyment zgodnie z w/w rozporządzeniem nie stwarza zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i nie przyczynia się do zaliczenia zakładu do zakładów o dużym ryzyku.

 

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych.

 

Właściwości niebezpieczne gazu propan-butan wynikają przede wszystkich z jego podatności na zapłon w mieszaninie z powietrzem, nie należy on do substancji toksycznych, natomiast jest sklasyfikowany jako substancja skrajnie łatwopalna. Należy do gazów cięższych od powietrza, a więc może gromadzić się w zagłębieniach terenu, studzienkach kanalizacyjnych itp. Gaz w stanie ciekłym magazynowany jest w podziemnych zbiornikach ciśnieniowych.

 

5. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa.

 

Właściwości palne i wybuchowe gazu płynnego propan-butan sprawiają, że zagadnienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa załogi, ochrony środowiska naturalnego oraz zabezpieczenia mienia zakładowego stanowią jeden z głównych celów strategicznych Zarządu Spółki. Jako podstawowe systemy zabezpieczające i ograniczające skutki awarii przemysłowej można uznać:

 

 • wielowarstwowy system bezpieczeństwa i ochrony,
 • stosowanie zasady dobrej praktyki inżynieryjnej,
 • dobór pracowników posiadających odpowiednie predyspozycje i kwalifikacje,
 • zapewnienie pełnej szczelność mechanicznej
 • system detekcji gazu w skład którego wchodzi ponad 50 czujników rozmieszczonych na terenie terminala przeładunku gazu z centralami ustawionymi na dwa zakresy reakcji systemu:
 • pierwszy próg „ostrzegawczy” powoduje uruchomienie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej na terenie terminala przeładunkowego gazu oraz uruchomienie wentylacji awaryjnej w rozlewni,
 • drugi próg „alarmowy” powoduje wyłączenie awaryjne wszystkich urządzeń napełniających, zamknięcie elektrozaworów w tym na wypływie ze zbiorników magazynowych oraz wyłączenie zasilania w energię elektryczną.
 • instalacja elektryczna i urządzenia są dostosowane do pracy w strefach zagrożenia wybuchem,
 • dodatkowa instalacja uziemiająca, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne z cystern kolejowych i drogowych sprzężona jest z włącznikami uruchamiającymi urządzenia napełniające,
 • stosowanie złączy zrywanych zapobiegających uszkodzeniu instalacji stacjonarnej w przypadku prób przemieszczenia cysterny podłączonej do instalacji,
 • wodna instalacja zraszaczowa i tryskaczowa,
 • instalacja odgromowa,
 • wydajny system zaopatrzania wodnego, składający się z sieci hydrantów przeciwpożarowych, zbiornika wodnego ppoż. i urządzeń wspomagających,
 • stosowanie urządzeń kontrolnych i zabezpieczających gwarantujących właściwy poziom napełnienia zbiorników magazynowych,
 • prowadzenie cyklicznych ćwiczeń z podmiotami ratowniczymi przewidzianymi do współdziałania, zgodnie z wewnętrznym i zewnętrznym planem operacyjno-ratowniczym.

 

Substancje znajdujące się na terenie terminala przeładunkowego gazu z uwagi na swe właściwości stwarzają zagrożenie przede wszystkim dla zakładowej obsługi instalacji technologicznej i w większości analizowanych scenariuszy awaryjnych nie zagrażają osobom i obiektom z poza zakładu, nie mniej jednak przy wyjątkowo niekorzystnym splocie czynników wypadkowych, nie można w sposób jednoznaczny wykluczyć sytuacji, w której zasięg hipotetycznych skutków awarii może dotyczyć obszaru pozazakładowego. W przypadku powstania poważnej awarii istnieje możliwość uwolnienia do atmosfery gazu propan – butan, który w normalnych okolicznościach rozszedłby się w sposób bezpieczny, ale w pewnych warunkach gaz może stanowić zagrożenie wybuchowe. Z uwagi na lokalizację zakładu na obrzeżach miasta Sokółka i użytkowany przez spółkę obszar wynoszący ponad 25 ha (terminal przeładunku gazu stanowi tylko ok. 8% powierzchni użytkowej całego zakładu), na oddziaływanie promieniowania cieplnego i fali nadciśnienia w istotnym zakresie, narażone mogą być obiekty zlokalizowane na północ od zakładu, znajdujące się za drogą Oś. Buchwałowo oraz najbliższe budynki przy ul. Torowej.

 

6. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 

RODZAJ
ALARMU

SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SPOSÓB ODWOŁYWANIA ALARMU
Za pomocą
syreny
 

Przy pomocy rozgłośni
radiowych, ośrodków
TVP i radiofonii
przewodowej

 

Za pomocą
syreny
Przy pomocy rozgłośni
radiowych, ośrodków
TVP i radiofonii
przewodowej
 

Alarm o
klęskach
żywiołowych
i zagrożeniach
środowiska

 

Dźwięk ciągły
trwający
3 minuty
Powtarzana zapowiedź
słowna informująca o
zagrożeniu i sposobie
postępowania
mieszkańców
Dźwięk ciągły
trwający
3 minuty
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję alarm o
klęskach ….. dla …..

 

Uwaga! Po usłyszeniu sygnału alarmowego należy przedzwonić pod zakładowy nr tel. (85) 722 95 00 lub nr tel. 998 (straży pożarnej) w celu uzyskania potwierdzenia. Syrena alarmowa może być uruchomiona na kilku sekund w celach szkoleniowych lub po zabiegach konserwacyjnych.

Proponowany sposób postępowania po ogłoszeniu alarmu:

 

 • wygaś wszystkie źródła ognia otwartego,
 • wyłącz urządzenia gazowe, wentylatory i inne zbędne odbiorniki elektryczne,
 • sprawdź czy wszyscy domownicy opuścili mieszkanie,
 • zamknij drzwi i okna, udaj się w bezpieczne miejsce,
 • zachowaj spokój i czekaj na dalsze instrukcje od właściwych służb,
 • staraj się nie blokować linii telefonicznych, informacji poszukuj na stronie lokalnej internetowej stacji informacyjnej lub słuchaj lokalnej rozgłośni radiowej.