BARTERGAS


Oddział w Bydgoszczy

Rozlewnia Gazu Płynnego
BARTER S. A.
w Bydgoszczy, ul. Portowa 8
tel. (052) 345 32 72
tel. (052) 345 32 72

Osobą przekazującą informacje jest Kierownik Zakładu.

Rozlewnia Gazu Płynnego BARTER SA zlokalizowana w Bydgoszczy przy ul Portowej 8 podlega przepisom dotyczącym zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu otrzymała zgłoszenie zakładu, zawierające wszystkie dane określone w ustawie art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.).

Rozlewnia Gazu Płynnego BARTER S. A. w Bydgoszczy posiada zorganizowany system bezpieczeństwa, oraz ochrony na wypadek awarii, w skład którego wchodzą:
 • Zawory nadmiernego wypływu, głowice do ciągłego pomiaru stężenia gazu, instalację zraszaczową, złącza zrywalne, sprzęt przeciwpożarowy, armatura z zaworami elektromagnetycznymi zdalnie sterowanymi odcinającymi dopływ gazu, system ciągłego pomiaru stężenia gazu, w rejonie zbiorników, system INTROL do ciągłego pomiaru stopnia napełnienia zbiorników, z wizualną sygnalizacją stopnia napełnienia
 • Obsługa rozlewni posiada przeszkolenie w zakresie ratownictwa i wyposażona jest w sprzęt ratowniczy tj. aparaty powietrzne z maskami.

Na terenie Rozlewni Gazu Płynnego BARTER S. A. w Bydgoszczy może się znajdować substancja niebezpieczna – gaz propan butan oraz propan w ilości nie przekraczającej 478,5 Mg.

Prowadzone są procesy technologiczne magazynowania, przeładunku oraz załadunku propanu i propan butanu.
Podstawowe zagrożenie związane jest z palnością i wybuchowością gazu płynnego.
Podstawowe cechy  gazu determinują warunki jego eksploatacji:
 • Gaz płynny jest skroplony i znajduje się pod określonym ciśnieniem par własnych.  Ciśnienie magazynowanego gazu jest zależne od temperatury gazu, a niezależne od jego ilości. Wzrostowi temperatury zewnętrznej towarzyszy więc wzrost ciśnienia w zbiorniku. W temp. 20oC gaz magazynowany jest pod ciśnieniem ok. 7 bar.
 • Gaz płynny jest cięższy od powietrza i gromadzi się w dolnych warstwach.

Zagrożenie wystąpienia poważnej awarii w Rozlewni Gazu Płynnego BARTER S. A. w Bydgoszczy związane jest z niekontrolowanym wypływem gazu płynnego.
Mechanizm zdarzenia wypadkowego, jakim jest proces wypływu gazu płynnego stanowi sekwencję zdarzeń składającą się z 3 faz:
 • Fazy wypadku/awarii zbiornika, rurociągu, węża, pompy itp.
 • Fazy uwolnienia lub wypływu.
 • Fazy efektów fizycznych i skutków.
Skutkami  tych zdarzeń wypadkowych  w przypadku wypływu LPG, propanu bądź propanu-butanu w obecności źródła zapłonu mogą być następujące efekty fizyczne:
 • pożar strumieniowy i/lub pożar kulisty charakteryzujące się określoną wielkością promieniowania cieplnego, zmienną w zależności od odległości od źródła,
 • falę podmuchu o określonej wielkości nadciśnienia lub impulsu wybuchu,
 • wybuch przestrzenny,
 • odłamkowanie.
Wszystkie powyższe skutki mogą być groźne dla ludzi, niosąc również określone straty materialne.

Powiadomienie ludności o rodzaju alarmu, oraz jego odwołaniu następuje za pomocą syren, lokalnych stacji telewizyjnych i urządzeń radiowych, oraz urządzeń nagłaśniających zamontowanych na samochodach policji i straży miejskiej. Dodatkowo przy pomocy sms–ów do firm i osób które udostępniły numery telefonów.

W przypadku wystąpienia awarii, osoby znajdujące się w zagrożonym rejonie powinny ewakuować się poza rejon zagrożony lub do miejsc czasowego pobytu wyznaczonych przez Pracowników Miejskiego Centrum Reagowania Kryzysowego. Bezpośrednią ewakuacją kierują jednostki Policji, Straży Miejskiej, wsparte jednostkami PSP i OSP.

Kierownictwo Firmy BARTER SA dokonało, szczegółowych ustaleń dotyczących współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, oraz w zakresie postępowania, w przypadku wystąpienia awarii, oraz ograniczenia jej skutków.

Zakład posiada szczegółową dokumentację dotyczącą, zapobiegania oraz ograniczania skutków poważnej awarii przemysłowej. Zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa można uzyskać również w :
 • Rozlewnia Gazu BARTER SA Bydgoszcz ul. Portowa 8.
 • Komenda Wojewódzka Państwowej straży Pożarnej Toruniu.
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.
 • Wojewódzki inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 1. oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres zakładu;

 

 

Rozlewnia Gazu Płynnego

BARTER S. A.

w Bydgoszczy, ul. Portowa 8

tel. (052) 345 32 72

tel. (052) 345 32 72

 

 

 1. wskazanie osoby przekazującej informacje, poprzez podanie zajmowanego przez nią stanowiska.

 

Kierownik Zakładu

 

 

 

 

 1. oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów o dużym ryzyku oraz że właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie, o którym mowa w art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

 

Rozlewnia Gazu Płynnego BARTER SA zlokalizowana w Bydgoszczy przy ul Portowej 8 podlega przepisom dotyczącym zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu otrzymała zgłoszenie zakładu, zawierające wszystkie dane określone w ustawie art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.)

 

 

 1. opis zastosowanych środków zapobiegawczych i działań, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii;

 

Rozlewnia Gazu Płynnego BARTER S. A. w Bydgoszczy posiada zorganizowany system bezpieczeństwa, oraz ochrony na wypadek awarii, w skład którego wchodzą:

 • zawory nadmiernego wypływu, głowice do ciągłego pomiaru stężenia gazu, instalację zraszaczową, złącza zrywalne, sprzęt przeciwpożarowy, armatura z zaworami elektromagnetycznymi zdalnie sterowanymi odcinającymi dopływ gazu, system ciągłego pomiaru stężenia gazu, w rejonie zbiorników, system INTROL do ciągłego pomiaru stopnia napełnienia zbiorników, z wizualną sygnalizacją stopnia napełnienia

 • Obsługa rozlewni posiada przeszkolenie w zakresie ratownictwa i wyposażona jest w sprzęt ratowniczy tj. aparaty powietrzne z maskami.

 

 

 1. powszechnie używane nazwy, nazwy rodzajowe lub ogólną klasyfikację pod kątem rodzaju zagrożenia powodowanego przez substancje mogące przyczynić się do awarii, określone w odrębnych przepisach dotyczących rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, wraz ze wskazaniem ich podstawowych właściwości niebezpiecznych;

 

 

Na terenie Rozlewni Gazu Płynnego BARTER S. A. w Bydgoszczy może się znajdować substancja niebezpieczna – gaz propan butan oraz propan w ilości nie przekraczającej 478,5 Mg

 

Prowadzone są procesy technologiczne magazynowania, przeładunku oraz załadunku propanu i propan butanu.

Podstawowe zagrożenie związane jest z palnością i wybuchowością gazu płynnego.

Podstawowe cechy gazu determinują warunki jego eksploatacji:

 •  
  • Gaz płynny jest skroplony i znajduje się pod określonym ciśnieniem par własnych. Ciśnienie magazynowanego gazu jest zależne od temperatury gazu, a niezależne od jego ilości. Wzrostowi temperatury zewnętrznej towarzyszy więc wzrost ciśnienia w zbiorniku. W temp. 20oC gaz magazynowany jest pod ciśnieniem ok. 7 bar.

 •  
  • Gaz płynny jest cięższy od powietrza i gromadzi się w dolnych warstwach.

 

 

 

 1. opis rodzajów zagrożeń awariami, z uwzględnieniem ich potencjalnych

skutków dla ludności i środowiska;

 

 

Zagrożenie wystąpienia poważnej awarii w Rozlewni Gazu Płynnego BARTER S. A. w Bydgoszczy związane jest z niekontrolowanym wypływem gazu płynnego.

Mechanizm zdarzenia wypadkowego, jakim jest proces wypływu gazu płynnego stanowi sekwencję zdarzeń składającą się z 3 faz:

 • Fazy wypadku/awarii zbiornika, rurociągu, węża, pompy itp.

 • Fazy uwolnienia lub wypływu.

 • Fazy efektów fizycznych i skutków.

Skutkami tych zdarzeń wypadkowych w przypadku wypływu LPG, propanu bądź propanu-butanu w obecności źródła zapłonu mogą być następujące efekty fizyczne:

 • pożar strumieniowy i/lub pożar kulisty charakteryzujące się określoną wielkością promieniowania cieplnego, zmienną w zależności od odległości od źródła,

 • falę podmuchu o określonej wielkości nadciśnienia lub impulsu wybuchu,

 • wybuch przestrzenny,

 • odłamkowanie.

Wszystkie powyższe skutki mogą być groźne dla ludzi, niosącrównież określone straty materialne.

 

 

 

 1. opis sposobów ostrzegania ludności zagrożonej oraz informowania jej w razie awarii;

 

Powiadomienie ludności o rodzaju alarmu, oraz jego odwołaniu następuje za pomocą syren, lokalnych stacji telewizyjnych i urządzeń radiowych, oraz urządzeń nagłaśniających zamontowanych na samochodach policji i straży miejskiej. Dodatkowo przy pomocy sms–ów do firm i osób które udostępniły numery telefonów.

 

 

 

 1. opis działań, które ludność zagrożona powinna podjąć, oraz sposobu, w jaki powinna się zachować w razie wystąpienia awarii;

W przypadku wystąpienia awarii, osoby znajdujące się w zagrożonym rejonie powinny ewakuować się poza rejon zagrożony lub do miejsc czasowego pobytu wyznaczonych przez Pracowników Miejskiego Centrum Reagowania Kryzysowego. Bezpośrednią ewakuacją kierują jednostki Policji, Straży Miejskiej, wsparte jednostkami PSP i OSP.

 

 

 

 1. oświadczenie o ustaleniach dokonanych na terenie zakładu przez prowadzącego zakład, w szczególności o podjęciu współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczenia jej skutków;

 

 

Kierownictwo Firmy BARTER SA dokonało, szczegółowych ustaleń dotyczących współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, oraz w zakresie postępowania, w przypadku wystąpienia awarii, oraz ograniczenia jej skutków.

 

 

 1. odniesienie do zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, przygotowanego w celu likwidowania skutków awarii poza terenem zakładu, zawierające zalecenie stosowania się podczas awarii do instrukcji lub poleceń służb ratowniczych;

 

Zakład posiada szczegółową dokumentację dotyczącą, zapobiegania oraz ograniczania skutków poważnej awarii przemysłowej. Zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

 

 

 

11) wskazanie miejsca uzyskania innych informacji, z zastrzeżeniem zachowania wymogów określonych w odrębnych przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa można uzyskać również w :

 • Rozlewnia Gazu BARTER SA Bydgoszcz ul. Portowa 8.

 • Komenda Wojewódzka Państwowej straży Pożarnej Toruniu.

 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

 • Wojewódzki inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.