Bezpieczeństwo

Terminal Przeładunkowy w Sokółce Os. Buchwałowo 2

Informacje na temat profilu działalności, środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania

w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Terminala przeładunkowego BARTER S.A. oddział w Sokółce Oś. Buchwałowo nr 2.

 1. Oznaczenie prowadzącego zakład.

       Terminal przeładunkowy w Sokółce Oś. Buchwałowo nr 2, jest oddziałem BARTER S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowej 28, reprezentowanym przez Zarząd Spółki  (KRS 000283787; dane kontaktowe umieszczone są na stronie internetowej  http://www.bartergaz.pl).

 1. Realizacja przepisów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

           Prowadzona na terenie BARTER S.A. oddział w Sokółce działalność związana jest między innymi z magazynowaniem i dystrybucją gazu skroplonego propan, butan i ich mieszanin. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138), został on sklasyfikowany podobnie jak wszystkie inne zakłady, na terenie których występuje gaz propan-butan w ilości równej lub większej niż 200 t. do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (tzw. zakłady o dużym ryzyku).

           Realizując zagadnienia wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska (J.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 519) zakład przedłożył wymagane dokumenty. Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku po uzyskaniu pozytywnego postanowienia Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, wydał Decyzję WZ.5586.14.2016.TF z dnia 29 czerwca. 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego „Raportu o bezpieczeństwie”. Ponadto przy opiniowaniu raportu o bezpieczeństwie oceniono również pozytywnie przedłożone zgłoszenie zakładu o dużym ryzyku oraz program zapobiegania awariom.

 1. Opis działalności zakładu.

            Zakład w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie ogranicza się tylko do obrotu w/w gazem, ale również zajmuje się  sprzedażą i przeładunkiem nawozów mineralnych. Ponadto na terenie zakładu istnieje możliwość spedycji i składowania materiałów takich jak: węgiel, drewno, zrębka drzewna. Prowadzona jest również działalność usługowa związana z transportem, konfekcjonowaniem i dystrybucją węgla. Składowany asortyment zgodnie z w/w rozporządzeniem nie stwarza zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i nie przyczynia się do zaliczenia zakładu do zakładów o dużym ryzyku.

 1. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych.

            Właściwości niebezpieczne gazu propan-butan wynikają przede wszystkich z jego podatności na zapłon w mieszaninie z powietrzem, nie należy on do substancji toksycznych, natomiast jest  sklasyfikowany jako substancja skrajnie łatwopalna. Należy  do gazów cięższych od powietrza, a więc może  gromadzić się w zagłębieniach terenu, studzienkach kanalizacyjnych itp. Gaz  w stanie ciekłym magazynowany jest w podziemnych zbiornikach ciśnieniowych.

 1. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa.

           Właściwości palne i wybuchowe gazu płynnego propan-butan sprawiają, że zagadnienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa załogi, ochrony środowiska naturalnego oraz zabezpieczenia mienia zakładowego stanowią jeden z głównych celów strategicznych Zarządu Spółki. Jako podstawowe systemy zabezpieczające i ograniczające skutki awarii przemysłowej można uznać:

 • wielowarstwowy system bezpieczeństwa i ochrony,
 • stosowanie zasady dobrej praktyki inżynieryjnej,
 • dobór pracowników posiadających odpowiednie predyspozycje i kwalifikacje,
 • zapewnienie pełnej szczelność mechanicznej,
 • stosowanie urządzeń i instalacji zabezpieczających takich jak:
  • system detekcji gazu w skład którego wchodzi ponad 50 czujników rozmieszczonych na terenie terminala przeładunku gazu z centralami ustawionymi na dwa zakresy reakcji systemu:
   • pierwszy próg „ostrzegawczy” powoduje uruchomienie sygnalizacji świetlnej
    i dźwiękowej na terenie terminala przeładunkowego gazu oraz uruchomienie wentylacji awaryjnej w rozlewni,
   • drugi próg „alarmowy” powoduje wyłączenie awaryjne wszystkich urządzeń napełniających, zamknięcie elektrozaworów w tym na wypływie ze zbiorników magazynowych oraz wyłączenie zasilania w energię elektryczną.
  • instalacja elektryczna i urządzenia są dostosowane do pracy w strefach zagrożenia wybuchem,
  • dodatkowa instalacja uziemiająca, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne z cystern kolejowych i drogowych sprzężona jest z włącznikami uruchamiającymi urządzenia napełniające,
  • stosowanie złączy zrywanych zapobiegających uszkodzeniu instalacji stacjonarnej w przypadku prób przemieszczenia cysterny podłączonej do instalacji,
  • wodna instalacja zraszaczowa i tryskaczowa,
  • instalacja odgromowa,
 • wydajny system zaopatrzania wodnego, składający się z sieci hydrantów przeciwpożarowych, zbiornika wodnego ppoż. i urządzeń wspomagających,
 • stosowanie urządzeń kontrolnych i zabezpieczających gwarantujących właściwy poziom napełnienia zbiorników magazynowych,
 • prowadzenie cyklicznych ćwiczeń z podmiotami ratowniczymi przewidzianymi do współdziałania, zgodnie z wewnętrznym i zewnętrznym planem operacyjno-ratowniczym.

           Substancje znajdujące się na terenie terminala przeładunkowego gazu z uwagi na swe właściwości stwarzają zagrożenie przede wszystkim dla zakładowej obsługi instalacji technologicznej i w większości analizowanych scenariuszy awaryjnych nie zagrażają osobom i obiektom z poza zakładu, nie mniej jednak przy wyjątkowo niekorzystnym splocie czynników wypadkowych, nie można w sposób jednoznaczny wykluczyć  sytuacji, w której zasięg hipotetycznych skutków awarii może dotyczyć obszaru pozazakładowego. W przypadku powstania poważnej awarii istnieje możliwość uwolnienia do atmosfery gazu propan – butan, który w normalnych okolicznościach  rozszedłby się w sposób bezpieczny, ale w pewnych warunkach gaz może stanowić zagrożenie wybuchowe.  Z uwagi na lokalizację zakładu na obrzeżach miasta Sokółka i użytkowany przez spółkę  obszar wynoszący ponad 25 ha (terminal przeładunku gazu stanowi tylko ok. 8%  powierzchni użytkowej całego zakładu), na oddziaływanie promieniowania cieplnego i fali nadciśnienia w istotnym zakresie, narażone mogą być obiekty zlokalizowane na  północ od zakładu, znajdujące się za drogą Oś. Buchwałowo oraz najbliższe budynki przy ul. Torowej.

 1. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

          W poniższej tabeli przedstawiono sposób ostrzegania o poważnej awarii przemysłowej   stosowany przez zakład.

instrukcja_postepowania

Uwaga! Po usłyszeniu sygnału alarmowego należy przedzwonić pod zakładowy nr tel. (85) 722 95 00  lub nr tel. 998 (straży pożarnej) w celu uzyskania potwierdzenia. Syrena alarmowa może być uruchomiona na kilku sekund w celach szkoleniowych lub po zabiegach konserwacyjnych.

Proponowany sposób postępowania po ogłoszeniu alarmu:

 • wygaś wszystkie źródła ognia otwartego,
 • wyłącz urządzenia gazowe, wentylatory i inne zbędne odbiorniki elektryczne,
 • sprawdź czy wszyscy domownicy opuścili mieszkanie,
 • zamknij drzwi i okna, udaj się w bezpieczne miejsce,
 • zachowaj spokój i czekaj na dalsze instrukcje od właściwych służb,
 • staraj się nie blokować linii telefonicznych, informacji poszukuj na stronie lokalnej internetowej stacji informacyjnej lub słuchaj lokalnej rozgłośni radiowej.

RCDG LPG w Barczewie

 

Informacje na temat profilu działalności i realizacji zagadnień z zakresu przeciwdziałania   poważnym awariom  przemysłowym na terenie

Regionalnego Centrum Dystrybucji Gazu LPG w Barczewie ul. Zatorze nr 1.

 

 1. Oznaczenie prowadzącego zakład.

           Regionalne Centrum Dystrybucji Gazu LPG w Barczewie ul. Zatorze nr 1, jest oddziałem BARTER S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowej 28, reprezentowanym przez Zarząd Spółki  (KRS 000283787). Zakładem w Barczewie kieruje Kierownik Regionalnego Centrum Dystrybucji Gazu LPG w Barczewie. Dane kontaktowe umieszczone są na stronie internetowej  http://www.bartergaz.pl).

 1. Realizacja przepisów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

          W związku z prowadzoną działalnością  związaną z magazynowaniem i dystrybucją gazu płynnego propan-butan oraz propan, zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Z uwagi na posiadane możliwości magazynowe gazu, został  on zaliczony  do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

           Realizując zagadnienia wynikające z zakresu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym zakład przedłożył Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Olsztynie tzw. „ Zgłoszenie zakładu o zwiększonym ryzyku ” oraz „Program zapobiegania awariom”.

 1. Opis działalności zakładu.

           Zakład  zajmuje się przeładunkiem, magazynowaniem i dystrybucją gazu propan-butan i propan. „Gaz” w stanie ciekłym magazynowany jest na terenie obiektu  w trzech nadziemnych zbiornikach ciśnieniowych mogących pomieścić łącznie 57,4 t. gazu płynnego. Produkt dostarczany jest do zakładu w cysternach kolejowych, których zawartość przelewana jest do zbiorników magazynowych i następnie w rozlewni odbywa się proces napełniania butli gazowych, które w dalszej kolejności rozwożone są do odbiorców. W zakładzie prowadzona jest również dystrybucja gazu LPG autocysternami do stacji tankowania pojazdów samochodowych.

 1. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych.

Skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi: Substancja jest skrajnie łatwopalna.  Przy ogrzaniu zamkniętego pojemnika istnieje niebezpieczeństwo zwiększenia ciśnienia i rozerwania opakowania.

Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka: Jako gaz cięższy od powietrza gromadzi się w dolnych rejonach pomieszczeń, mogąc doprowadzić do utraty przytomności oraz uduszenia z powodu lokalnego braku tlenu. Kontakt z gwałtownie odparowująca cieczą może powodować oparzenia (odmrożenia) skóry i oczu.

Skutki działania na środowisko: W normalnych warunkach nie występuje zagrożenie dla środowiska. Skroplony gaz szybko odparowuje. Nie stwarza zagrożenia dla warstwy ozonowej.

 

 1. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej.

Rodzaj alarmu przewidziany do stosowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

instrukcja_postepowania

 Sposób postępowania po ogłoszeniu alarmu:

 • wygasić wszystkie źródła ognia otwartego, nie palić papierosów,
 • natychmiast przerwać wykonywanie wszelkich prac w szczególności takich jak : spawanie, cięcie, zgrzewanie itp.
 • wyłączyć urządzenia gazowe -kuchenki, wentylatory oraz inne zbędne odbiorniki elektryczne,
 • zachować spokój, przeciwdziałać panice, pozamykać drzwi i okna,
 • wychodząc z budynku sprawdzić czy wszyscy użytkownicy, domownicy opuścili mieszkanie,
 • ewakuować się z terenu zagrożonego w bezpieczne miejsce i czekać na dalsze instrukcje od właściwych służb ratowniczych,
 • nie blokować linii telefonicznych, informacji poszukiwać na stronie lokalnej internetowej stacji informacyjnej lub słuchać lokalnej rozgłośni radiowej.

RCDG w Bydgoszczy