08_2018_Barter_baner_www_projektyUE_v2

Projekt UE/Barter S.A.

Tytuł projektu:
„Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz zakup i instalacja kompletu urządzeń do jego obsługi.”

Budowa terminalu pozwoli na znaczne przyspieszenie transportu lądowego i zwiększenie przepływu towarów pomiędzy Unią Europejską a krajami Wspólnoty Niepodległych Państw i Chinami. Przyczyni się w znaczący sposób do wzrostu wymiany handlowej, przede wszystkim w kontekście planowanego utworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku.

Realizacja projektu poprawi w znaczący sposób dostępność transportową województwa podlaskiego oraz stworzy nowe możliwości wykorzystania potencjału obszarów przygranicznych.

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Poprawa dostępności transportowej, działania 4.2. Infrastruktura kolejowa.

Całkowita wartość projektu wynosi 81 061 930,94 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 65 684 008,89 zł. Dofinansowanie IZ RPOWP wynosi 39 994 993 zł.

Tytuł Numer Status Szczegóły
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11 Zakończone Więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12 na dostawę samojezdnego wozu wysięgnikowego typu Reach Stacker, o masie własnej do 96.000 kg ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12 Zakończone Więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9 na budowę placu do składowania kontenerów Aktualne Więcej
Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz zakup i instalacja kompletu urządzeń do jego obsługi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Poprawa dostępności transportowej, Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa. Zakończone Więcej
Zapytanie ofertowe nr 4 na dostawę dwóch suwnic bramowych (zakup środków trwałych wraz z dostawą) 4 Zakończone Więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 na przebudowę oraz budowę torów (roboty budowlane) 17595 Zakończone Więcej