08_2018_Barter_baner_www_projektyUE_v2

Projekt UE/Barter S.A.

Tytuł projektu:
„Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz zakup i instalacja kompletu urządzeń do jego obsługi.”

Budowa terminalu pozwoli na znaczne przyspieszenie transportu lądowego i zwiększenie przepływu towarów pomiędzy Unią Europejską a krajami Wspólnoty Niepodległych Państw, Rosją i Chinami. Przyczyni się w znaczący sposób do wzrostu wymiany handlowej, przede wszystkim w kontekście planowanego utworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku.

Realizacja projektu poprawi w znaczący sposób dostępność transportową województwa podlaskiego oraz stworzy nowe możliwości wykorzystania potencjału obszarów przygranicznych.

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Poprawa dostępności transportowej, działania 4.2. Infrastruktura kolejowa.

Tytuł Numer Status Szczegóły
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9 na budowę placu do składowania kontenerów Aktualne Więcej
Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz zakup i instalacja kompletu urządzeń do jego obsługi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Poprawa dostępności transportowej, Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa. Zakończone Więcej
Zapytanie ofertowe nr 4 na dostawę dwóch suwnic bramowych (zakup środków trwałych wraz z dostawą) 4 Zakończone Więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 na przebudowę oraz budowę torów (roboty budowlane) 17595 Zakończone Więcej